Regulamin

Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz-Niemczyk (6371885846), wspólnicy spółki cywilnej Ewenement S.C. M. Tracz, M. Tracz-Niemczyk, 32-300 Olkusz, ul. Mieszka I nr 9, NIP spółki cywilnej: 637-213-47-57, REGON spółki cywilnej: 120781496, e-mail: sklep@ewenementshoes.pl.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w formie umożliwiającej pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu.

Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności i Polityce plików cookies pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym w tym przypadku konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie.
 2. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi.
 3. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Serwis – serwis działający na stronie internetowej www.ewenementshoes.pl, na którym prowadzony jest Sklep internetowy.
 5. Sklep/Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.ewenementshoes.pl.
 6. Usługobiorca – użytkownik który założył w Sklepie Konto Klienta.
 7. Właściciel Sklepu – oznacza Małgorzatę Tracz i Magdalenę Tracz-Niemczyk wspólników spółki cywilnej Ewenement S.C. M. Tracz, M. Tracz-Niemczyk.
 8. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta sprzedaży określonych towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu.

Wymagania techniczne.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:
  1. urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane),
  3. aktywne konto e-mail.
 2. Sklep wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Klienta. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Plików Cookies.

Konto Klienta.

 1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie.
 2. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. W celu założenia Konta Klienta, użytkownik zobowiązany jest:
  1. podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy adres e-mail,
  2. ustalić hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta,
  3. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego treści,
  4. aktywować Konto Klienta przy użyciu linku wysłanego w wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 4. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zarejestrowanie się w Sklepie.
 5. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. W celu rozpoczęcia z korzystania z usług Serwisu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługobiorca powinien złożyć wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie.
 7. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie.
 8. Usługobiorca może dokonać zmiany podanych przez siebie danych po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 9. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Właściciela Sklepu.
 10. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 11. Jeżeli Usługobiorca nie wyraził zgody na świadczenie usług przez Serwis poprzez dostarczanie  Usługobiorcy treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wówczas Serwis rozpocznie świadczenie usług i dostarczanie treści cyfrowych dopiero po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (tj. po upływie terminu do odstąpienia od Umowy).

Przyjmowanie i realizacja Zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu. Sklep (przedsiębiorca) jest obowiązany do dostarczania Klientom zamówionych towarów (rzeczy) wolnych od wad.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.ewenementshoes.pl oraz przez aukcje Allegro. W przypadku składania zamówień przez aukcje Allegro Klienci są związani również Regulaminem Allegro.
 4. Klient, składając Zamówienie, przyjmuje ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży).
 5. Zamówiony towar dostarczamy wysyłką priorytetową za pomocą Kuriera DPD lub operatora pocztowego InPost sp. z o.o.
 6. W zależności od wyboru sposobu dostarczenia towaru, Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski:
  1. Kurier DPD:
   1. 14 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych,
   2. 18 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach pobraniowych;
  2. operator pocztowy InPost sp. z o.o.:
   1.  9,50 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach bezpobraniowych,
   2. 15,50 zł bez względu na ilość zamówionych przedmiotów przy przesyłkach pobraniowych.
 7. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 8. Koszt wymiany na inny rozmiar/model ponosi Klient.
 9. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z Zamówieniem, chyba, że Klient wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
 10. Klienci informowani są o statusie Zamówienia pocztą elektroniczną.
 11. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
 12. Realizacja Zamówień w czasie wyprzedaży może wynosić ponad 7 dni roboczych.
 13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Obowiązki Klienta.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient ponosi odpowiedzislność za treść i prawdziwość danych podawanych w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Ceny towarów i płatności.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta także faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. e-przelewem, kartą kredytową przed dostawą towaru - usługa Dotpay.pl,
  2. przelew zwykły na konto bankowe przed wysyłką,
  3. płatność za pobraniem.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

Reklamacje towarów.

 1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) we wskazanych serwisach (jeżeli gwarancja została udzielona) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi wad rzeczy sprzedanej.
 2. Jeżeli w karcie gwarancyjnej nie zostało inaczej podane, to odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 3. W przypadku stwierdzenia wad rzeczy sprzedanej Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Koszty przesyłki ponosi Sklep.
 4. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany Towar, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 6. Reklamacje należy kierować:
  1. pisemnie na adres Sklepu;
  2. pocztą elektroniczną na adres sklep@ewenementshoes.pl.
 7. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji poinformuje klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji i ewentualnym dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres sklep@ewenementshoes.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Sklepu, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

Prawo odstąpienia od umowy:

I. o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu Usługobiorca może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  W takim wypadku Usługobiorca składa Serwisowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu (wskazany w Postanowieniach ogólnych pkt 1 Regulaminu) lub  pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ewenementshoes.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 3. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Usługobiorcy przez Serwis o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

II. sprzedaży:

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia Klientowi, bez podania przyczyny odstąpienia oraz ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy.
 2. W takim wypadku Klient składa przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu (wskazany w Postanowieniach ogólnych pkt 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ewenementshoes.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) .
 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 7. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, Sklep może żądać odszkodowania.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte, chyba że Usługobiorca wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Usługobiorcy z żadnymi opłatami.
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 10. Jeżeli przy dokonywaniu zamówienia Konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Właściciel Sklepu informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta Właścicielowi Sklepu, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Właściciel Sklepu, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Właściciel Sklepu ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu.

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców.
 2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Usługobiorców.
 4. O zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu zawiadomi Usługobiorców posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami oraz umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami.
 5. Jeżeli Klient/Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Właściciela Sklepu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, , Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów nie będących Konsumentami Spółka ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem.

 

 

Do pobrania

regulamin_do_24_12_14.pdf

odstapienie_od_umowy_wzor.pdf